فولادین ذوب آمل

تولید شمش و میله گرد گروه فولادین ذوب آمل

ریخته گری مستمر::

دستگاه ریخته گری مستمر (CCM) ظرفیت تولید شمش فولادی ساختمانی با ابعاد 100*100 و 120*120 را دارد. ذوب کوره پس از همسان سازی دقیق ترکیب شیمیایی با توجه به استاندارد جهانی یا الزامات مشتری در خط CCM ریخته گری می شود.