فولادین ذوب آمل

طراحی مهندسی گروه فولادین ذوب آمل

مهندسی:

واحد مهندسی به طراحی فرآیند تولید و آماده سازی نمونه های اولیه محصول جهت اخذ تائیدیه با توجه به الزامات مشتری می پردازد. (استاندارد نقشه کشی، شاخصه های محصول و...) .جعبه ماهیچه و فیکسچر سه بعدی طراحی شده توسط متخصصان طراحی و متخصصان نرم افزار .
تست فرآیند تولید و تصدیق توسط مهندسین با تجربه با استفاده از نرم افزار شبیه سازی SUTCAST و مشکلات کیفی احتمالی بررسی و حل می گردند.
پس ازتصدیق فرآیند تولید، الگوی ساخت به اجرا در می آید. سپس مدارک مرتبط فرآیند تولید و کنترل قطعات تکمیل می گردد. (SQA,SURVAY PLAN,PPAP,APQP یا ...)

در فرآیند تولید نمونه اولیه و در طول تولید انبوه، تمامی مراحل خرید مواد اولیه، تولید، کنترل تولید و فرآیند تولید تحت نظارت واحد مهندسی می باشد. اقدامات اصلاحی جهت بهبود فرآیند و کاهش اتلاف انجام می گردد.