فولادین ذوب آمل

آزمایشگاه گروه فولادین ذوب آمل

آزمایشگاه:

1- اسبکترومتری فلزهای آهنی بر اساس ASTM E1999 و ASTME415، همچنین یافتن گرید مناسب آنالیز شیمیائی در کلید فولاد.

2- اندازه گیری خواص شیمیائی مطابق با ASTM E08

3- اندازه گیری سختی فلز با روش های Brinell، Rockwell و Vickers

4- ارزیابی ریزساختار آهن و فولاد ریخته گری

5- اندازه گیری ضخامت پوشش مطابق با استاندارد ASTM و ISO