فولادین ذوب آمل

ذوب سازی گروه فولادین ذوب آمل

ذوب سازی:

فرآیند ذوب سازی توسط کوره های القائی با استفاده از قراضه های فولادی و فروآلیاژ ها انجام می شود. نسبت ذوب شیمیایی با دستگاه آنالیز اسپترومتر تعیین میگردد. برای ریخته گری قطعات آهن داکتیل پیش از ریختن ذوب از کوره به دستگاه پورینگ روش نشکن سازی با کورد وایر (Cored Wire) انجام می شود. بر اساس هر دما، کد منحصر به فرد تعریف و بر روی قطعات حک می گردد که می توان با شاخصه های قطعه در طول فرآیند تولید ردیابی صورت داد.مقدار ظرفیت مبداء (سازنده) کوره
1(2 بوته) 12 تن آلمان کوره القایی اتو-یونکر
2(4 بوته) 6 تن هند کوره القائی الکترود
2(3 بوته) 5 تن استرالیا کوره القائی MIT
1 3 تن مجارستان کوره قوس