فولادین ذوب آمل

درباره تحقیق و توسعه گروه فولادین آمل

تحقیق و توسعه

در واحد تحقیق و توسعه (R&D) کارخانه فذا ما جهت کار با صنایع مختلف به منظور تسریع پیشرفت متعهد می باشیم. ما متعهد هستیم که اطمینان حاصل نماییم که بهترین بازده ممکن را به همه ذی نفعان خود تحویل می دهیم.

چشم انداز واحد R&D در این پروژه تعریف فعالیت های تحقیقی است (هر دو بعد دانشی و تکنولوژیکی) که منجر به هدایت کارخانه در مسیر صنعت ریخته گری به لحاظ تولید، فرآیند و کیفیت محصولات می گردد. در این مسیر سعی ما بر این است که نسبت به رقبای خود شرکتی ارجح باشیم و درموقعیتی استوار به لحاظ سود آوری قرار بگیریم.

ماموریت این واحد پیاده سازی برنامه ای بلند مدت و استوار که برگرفته از چشم انداز واحد است می باشد. برنامه های بلند مدت واحد R&D عبارتند از:

• مطالعه و تشخیص نیازهای مشتری و تحقیق در بازار برای محصولات جدید با توجه به خواسته های مشتری و ورود به بازارهای جدید می باشد.
• مطالعه وتوسعه محصولات جدید با توجه به امکانات تولید در کارخانه فذا و پیشنهاد آن ها به مشتریان، یا مطالعه و توسعه محصولات جدید لازم یا خواسته شده توسط مشتری و ایجاد دانش فنی و تکنولوژی این محصولات به منظور ایجاد درآمد جدید.
• مطالعه تکنولوژی و فرآیندهای مدرن در زمینه ریخته گری آهن و توسعه این تکنولوژی ها بر اساس مطالعات مذکور